web tracking

Antibody

KSHV/HHV-8 MAb to ORF K8.1 A

No d'article: 
13-213-100
Contenu: 
100 µg

KSHV/HHV-8 MAb to ORF K8.1 A/B

No d'article: 
13-212-100
Contenu: 
100 µg

KSHV/HHV-8 MAb to ORF59

No d'article: 
13-211-100
Contenu: 
100 µg

KSHV/HHV-8 MAb to ORF73 (anti-LNA-1)

No d'article: 
13-210-100
Contenu: 
100 µg

KSHV/HHV-8 Rabbit antibody vIL-6 Polyclonal

No d'article: 
13-214-050
Contenu: 
50 µg

HHV-6A/B MAb to early Phosphoprotein p41

No d'article: 
13-216-100
Contenu: 
100 µg

HHV-6A/B MAb to gp116/64/54

No d'article: 
13-218-100
Contenu: 
100 µg