web tracking

Antibody

KSHV/HHV-8 MAb to ORF K8.1 A

Art. Nr.: 
13-213-100
Packungsinhalt: 
100 µg

KSHV/HHV-8 MAb to ORF K8.1 A/B

Art. Nr.: 
13-212-100
Packungsinhalt: 
100 µg

KSHV/HHV-8 MAb to ORF59

Art. Nr.: 
13-211-100
Packungsinhalt: 
100 µg

KSHV/HHV-8 MAb to ORF73 (anti-LNA-1)

Art. Nr.: 
13-210-100
Packungsinhalt: 
100 µg

KSHV/HHV-8 Rabbit antibody vIL-6 Polyclonal

Art. Nr.: 
13-214-050
Packungsinhalt: 
50 µg

HHV-6A/B MAb to early Phosphoprotein p41

Art. Nr.: 
13-216-100
Packungsinhalt: 
100 µg

HHV-6A/B MAb to gp116/64/54

Art. Nr.: 
13-218-100
Packungsinhalt: 
100 µg